ODPORÚČAME

Obchodné podmienky

Facebook

sideblock

Obchodné podmienky pre internetový obchod www.bielenda.sk

Všeobecné podmienky  

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bielenda.sk. 

2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov. . 
IV. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, 
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí. 
VYMEDZENIE POJMOV
I. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.bielenda.sk
Obchodné meno:               OSCAR PLUS s.r.o.  
Sídlo:                                  Kráľovohoľská 11    
IČO:                                    44887477
email:                                  info@bielenda.sk
tel.:                                      0908855010 
 Zapísaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici odd. Sro, zložka číslo 16908/S.    

II. Zákazník

Zákazníkom je používateľ internetovej predajne Dermacol, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej ako „spotrebiteľ“).

III. Orgánom dozoru je: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46 
974 00  Banská Bystrica
OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

I. Všetky obednávky odoslané prostredníctvom internetového obchodu Bielenda.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom  a súhlasí s nimi.

 1. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, kúpna zmluva je uzavretá odoslaním objednávky zákazníkom a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu. Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov.
 2. Ak je zákazníkom podnikateľ, je ním odoslaná objednávka tovaru návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzavretá okamžikom doručenia záväzného potvrdenia (prijatia) objednávky zo strany predávajúceho zákazníkovi podnikateľovi.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. V prípade zákazníka spotrebiteľa je miestom dodania tovaru adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej cen
 6. Podmienkou realizácie objednávky je objednanie tovaru v rámci jednej objednávky v hodnote minimálne 3 €.
 7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.
 8. Ceny, zľavy a platnosť ponuky. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na www.bielenda.sk, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny sú konečné vrátane DPH. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať.
 9. Storno objednávky - Objednávku môže zákazník stornovať e-mailom či telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky.
 10. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia objednávky zákazníka spotrebiteľa/potvrdenia objednávky zákazníka podnikateľa, a to v prípade, že (vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru.):Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru. V prípade nemožnosti dodať zákazníkovi tovar, predávajúci zákazníka o tejto skutočnosti neodkladne informuje a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení, do 15 dní zákazníkovi vráti ním zaplatenú cenu za tovar.
  1. objednávaný tovar nie je na sklade, už sa nevyrába či je inak nedostupný,
  2. cena objednávaného tovaru, ktorý nie je u dodávateľa na sklade, sa výrazným spôsobom zvýšila zo strany výrobcu
 11. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé od tarifu telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník.

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.

Poštovné a balné pri nákupe nad 50€ je zdarma.

Slovenská pošta informuje zákazníka Oznámením o uložení zásielky na pošte, pokiaľ nebude zastihnutý na adrese uvedenej v objednávkovom formulári. Zásielka bude uložená na pošte 18 dní. Po uplynutí 18 dňovej lehoty bude zásielka vrátená späť odosieľatelovi.

 1. Objednaný tovar je expedovaný spravidla od 2 do 7 pracovných dní od prijatia objednávky.
  Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho e-mailovej adrese. Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka telefonicky alebo emailom a navrhneme ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Zákazník má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť.
  Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom sú zákazníci informovaní pri zadávaní objednávky
 2. Daňový doklad je súčasťou zásielky a slúži ako záručný list.
 3. V prípade, že si zákazník riadne odoslaný tovar na doručovacej adrese neprevezme z dôvodov na svojej strane a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sa náklady vynaložené zákazníkom na doručenie tovaru započítajú na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú sa zákazník v takomto prípade zaväzuje uhradiť z dôvodu porušenia povinnosti tovar prevziať. So súhlasom zákazníka doručí predávajúci zákazníkovi tovar opätovne, avšak na náklady zákazníka a až po úhrade týchto nákladov. To platí aj pre prípady, keď prvý pokus o doručenie nebol zákazníkom hradený (bonus doručenie zdarma a pod.).

Spôsob úhrady:

Dobierkou – kúpnu cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru, tovar je expedovaný k preprave spravidla od 2 do 7 pracovných dní od obdŕžania objednávky.

Bankovým prevodom - platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho:4999925508/7500.  Po odoslaní objednávky zákazníkovi do 24 hodín pošleme podklady k platbe potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol na email.  Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave do 2 (dvoch) pracovných dní po pripísaní príslušnej čiastky (ceny tovaru) na bankový účet predávajúceho (ak je na sklade). Pri prevzatí zásielky zákazník už nič neplatí. Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky, a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť

Osobný odber v Banskej Bystrici –  Tovar môže prevziať iba zákazník alebo ním poverená osoba po uhradení objednávky vopred na účet, a to za predpokladu, že o poverení tretej osoby prevzatím tovaru zákazník predávajúceho informoval elektronickou poštou alebo telefonicky a uviedol jej meno a priezvisko. Zákazník, ako aj tretia osoba poverená zákazníkom na prevzatie tovaru, sú povinní pred prevzatím tovaru preukázať predávajúcemu, že sa jedná o osoby oprávnené tovar prevziať, a to predložením platného osobného dokladu, a to občianskeho preukazu, vodičského preukazu alebo cestovného pasu.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA TOVARU

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej obchodu Bielenda.sk a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Tovar možno reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku uvedeného nižšie.
 3. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať.
 4. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí být tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25°C.
 5. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, s prihliadnutím na spresnenia v reklamačnom poriadku.
 6. Ak je zákazníkom osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Odoslaním internetovej objednávky zákazníkom spotrebiteľom dochádza k uzavretiu zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku. Zákazník spotrebiteľ má právo v súlade s článkom 9 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č 2011/83 odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v lehote 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k prevzatiu tovaru zákazníkom/ spotrebiteľom.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom), pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnete tu).

Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť: na adresu: OSCAR PLUS s.r.o, Kráľovohoľská 11, 97411 Banská Bystrica

Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu pred uplynutím 14 (štrnásť) dennej lehoty na odstúpenie.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník/spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi spolu s uhradenou kúpnou cenou tovaru aj ním uhradené náklady na dodanie tovaru, a to do výšky zodpovedajúcej nákladom na dodanie tovaru najlacnejším spôsobom, ktorý predávajúci ponúka. K zásielke, prostredníctvom ktorej je vrátený tovar, musia byť priložené všetky dokumenty, vrátane faktúry, alebo musí byť vznik kúpnej zmluvy inak bezpochybne preukázaný.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v neporušenom originálnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, môže predávajúci reklamáciu zamietnuť.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy bankovým prevodom na účet, ktorý písomne uvedie predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi/spotrebiteľovi skôr, ako mu zákazník/spotrebiteľ tovar doručí na správnu vyššie uvedenú kontaktnú adresu.

Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovom obchode Bielenda.sk (kozmetické produkty), zdôrazňujeme, ženie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom www.bielenda.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“). 
 2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
 3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu - internetový obchod nemá registráciu zákazníkov. Na www.bielenda.sk nakupujete výhradne bez registrácie.
 4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (Slovenská pošta a.s)
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 2 a 3 je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@bielenda.sk.
 6. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
  Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúcehona základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

ZÁVEREČNE USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkách predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky zákazníkom.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. Tieto obchodné podmienky, pravidlá motivačného programu a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná 10 rokov a nie je prístupná tretím stranám,na žiadosť spotrebiteľa bude kedykoľvek do uplynutia archivačnej lehoty zaslaná spotrebiteľovi na jeho písomnú žiadosť doručenú na kontaktnú adresu predávajúceho. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zák. č. 108/2000 Z. z. Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, vzťahy neupravené VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.
 4. Súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok a pravidlá motivačného programu.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom text úplného znenia platných VOP je povinný zverejniť na stránkach www.bielenda.sk
 6. Všetky priania, podnety či sťažnosti zákazníkov predávajúci prijíma na elektronickej či poštovej adrese uvedenej v časti A týchto VOP v sekcii "kontaktné údaje".
 7. Všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou či používaním internetového obchodu Bielenda.sk na internetovej stránke www.bielenda.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné súdne spory z týchto právnych vzťahov budú rozhodované slovenskými súdmi.
 8. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 13. marca 2014.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa s prihliadnutím na upresnenia v tomto reklamačnom poriadku. Tento reklamačný poriadok je možné v PDF formáte stiahnuť tu.

Ak je zákazníkom nie je spotrebiteľ, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru

OSCAR PLUS s.r.o.

Kráľovohoľská 11

97411 Banská Bystrica

Povinnosti zákazníka

V prípade, že tovar javí v okamžiku doručenia viditeľné známky poškodenia, je zákazník oprávnený tovar neprevziať, je však povinný spísať o poškodení zásielky s doručovateľom protokol. Po prevzatí je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch telefonicky či na e-mailovú adresu info@bielenda.sk.

Pre riadne vybavenie reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar dodávateľovi, a to poštou (ako obchodný balík), prípadne osobným doručením, a to na adresu: OSCAR PLUS s.r.o, Kráľovohoľská 11, 97411 Banská Bystrica. Reklamovaný tovar nemožno zaslať na dobierku.

Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť (doručiť) stručný popis nedostatku.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, 22a) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

Reklamácia vrátane nedostatku bude vybavená bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so zákazníkom spotrebiteľom nedohodne inak.

 

 


Pre Eshop vyrobil LEUMASSI s.r.o.